Priser

Prisguide for optagelse i Dansk Online Index 2020

Deltagelse i Dansk Online Index udgøres af basismålingen, der giver udgiveren adgang til at optræde i de officielle Toplister som er offentligt tilgængelige for alle, samt i de tilknyttede opgørelser over brugertal uden profiler.

Hertil kommer en række muligheder for udvidelse af måling til apps og stream, yderligere adgang til data og andet, der tilbydes som tilkøbsmuligheder.

Basismåling

  1. Pris pr. besøg – Beregning af pris for deltagelse i basismålingen

 Teknikken i beregningen af pris er, at trafikken (volumen) er det styrende element. En udgivers andel af den samlede målte trafik – defineret som gennemsnitlige besøg pr. uge – overføres til en tilsvarende andel af betalingen. Til grund for beregninger bruges den samlede målte trafik året før. Derved fremkommer en ”pris pr. besøg”. Er sitet ikke målt tidligere estimeres volumen baseret på eksterne kilder. Ingen udgiver kan betale mere end 270.000 kr. pr. år for basismålingen.

”Pris pr. besøg” i 2020 er 0,022 hvilket vil sige at en udgiver med i gennemsnit 1 mio. besøg om ugen skal betale en grundpris på grundlag af trafik på kr. 20.000,-

Pris pr. besøg reguleres årligt alt efter antal tilslutninger og trafikvolumen. Som tilsluttet udgiver accepterer man derfor et udsving pr. år i pris pr. besøg på 15%

  1. Minimumspriser og maksimumspriser for deltagelse i basismålingen

Andelen af målt trafik varierer meget fra site til site.

Mindsteprisen er kr. 1.500,- pr. år pr. site,

Maksimumprisen i 2020 for basismålingen baseret på ”pris pr. besøg” er kr. 270.000,- pr. udgiver pr. år. Maksimumsprisen defineres på baggrund af volumen på udgiverens tilmeldte sites i 2019. Som tilsluttet udgiver accepterer man, at maksimumprisen kan stige med 10% som følge af faldende antal tilsluttede udgivere eller stigende volumen.

Der afviges fra Maksimumprisen såfremt en udgiver udvider volumen ved at købe eksisterende udgivelser tilsluttet målingen.

  1. Udgivertillæg

Alle tilsluttede udgivere betaler et grundgebyr til Danske Medier Research for at tilslutte sig målingen. Gebyret betales én gang årligt og udgør i 2020 kr. 7.750 pr. udgiver. (særlige regler gælder for Radiofonierne eller udgivere der har anden aftale med Danske Medier)

Medlemmer af Danske Medier betaler kr. 1.750 i Udgivertillæg.

Udgivere med mindre end 250.000 ugentlige besøg totalt betaler ikke udgiver tillæg.

  1. Titeltillæg

For hver tilmeldt titel til målingen betaler udgiveren et titeltillæg på 2.000 kr. Titler med mindre end 250.000 ugentlige besøg betaler ikke titeltillæg.

  1. Administrationsgebyr

Pris pr. besøg tillægges et administrationsgebyr på 8,5%, der finansierer den løbende drift og udvikling af Dansk Online Index og faktureres kvartalsvist sammen med målingen.

Nye udgivere

Nye udgivere kan løbende tilmeldes målingen. Der opkræves forud Udgivertillæg (kr. 7.750 i 2020), samt titeltillæg pr. udgivelse (kr. 2.000,- i 2020).

Nye udgivelser

Nye udgivelser kan løbende tilmeldes målingen. Der opkræves forud titeltillæg (Kr. 2.000 i 2020),

Nye udgivelser vil i tillæg hertil blive opkrævet et a conto beløb baseret på deres estimerede besøgstal og derefter blive efterreguleret baseret på faktiske besøg ved årets udgang.

Element Pris
Pris pr. besøg 0,022
Udgivertillæg 7.750
Titeltillæg pr site 2.000
Administrationsgebyr 8,5%
Rabat på Udgivertillæg for medlemmer af Danske Medier kr. 6.000

Tilkøbsmoduler – kan tilkøbes separat, men ikke nødvendigvis enkeltvis

A. Brugerprofiler og dobbeltdækning

Kan tilkøbes på to niveauer med forskellig adgang.

Begrænset – Adgang til Basismåling + Brugerprofiler – begrænset historik

Fuld – Adgang til Basismåling + brugerprofiler + Dobbeltdækning – fuld historik

Adgangen leveres i GemiusWebAccess via e.gemius.com.

B. Apps

Kan måles på lige fod med almindelige websites. Det vil sige at man ved at scripte apps kan få trafikmåling af sine apps i gemius Prism, og ikke mindst brugertal og profiler på apps og web+apps i officielle audience tal. Brugertal og brugerprofil bestemmes som for websites på baggrund af trafikmålingen og panelets sammensætning.

C. Non-public sites / fx sektioner

Regelsættet for Dansk Online Index skaber mulighed for at sektioner eller sites med særlige vilkår kan udelades af de officielle datasæt. Muligheden for dette er et tilkøb og kræver API adgang.

D. Streaming / Web TV

Tilsluttede udgivere (mediekunder) kan købe adgang til måling af stream indhold. Måling og rapportering af stream indhold sker i værktøjerne Prism og GemiusWebAccess via e.gemius.com. For både app- og stream-måling vil det ud over (dobbelt-) dækning og profil af brugen også inkludere nøgletal som er særligt relevante for denne type indhold og afvikling.

E. API:

Det er muligt at tilkøbe API adgang til trafik- og profil-data (modul A – Fuld) via API til Gemius Audience Web Access.

F. Realtime:

Adgang til Realtidsdata på timebasis for alle sites. Dette værktøj skaber mulighed for at overvåge og sammenligner dig med dine nærmeste konkurrenter time for time i dagens løb. (Under udvikling såfremt der er tilstrækkelig interesse).

G. Gemius Prism Enterprise:

Det er muligt at tilkøbe udvidet version af Prism for detaljeret analyse af site-centric data, automatisk rapportering, og ad-hoc analyse på detaljeret niveau. Gemius Prism Enterprise er tilkøbsløsning direkte hos Gemius og kan købes med eller uden konsulentbistand.

Modul A – Adgang til brugerprofiler og dobbeltdækningsanalyse
Begrænset Fuld
< 1 mio besøg pr. uge kr. 6.000 kr. 13.500
 + 1 mio besøg pr. uge kr. 15.000 kr. 27.000
 +2,5 mio besøg pr. uge kr. 25.000 kr. 40.000
 + 5 mio besøg pr. uge kr. 35.000 kr. 50.000

 

Modul B – Apps
Pris pr. App pr. år kr. 5.500

 

Modul C – sektioner non-public
Pris pr. udgiver pr. år kr. 15.000

 

Modul D – stream / Web-tv
Pris pr. udgiver pr. år kr. 65.000

 

Modul E – API adgang til brugertal og profiler
Pris pr. udgiver pr. år kr. 12.000

 

Modul F – Realtime (under udvikling – vejledende pris)
Pris pr. udgiver pr. år kr. 50.000

 

Modul G- Gemius Prism Enterprise
Pris pr. udgiver aftales direkte med Gemius