Priser

 

Prisguide for optagelse i Dansk Online Index 2024

Deltagelse i Dansk Online Index udgøres af basismålingen, der giver udgiveren adgang til at optræde i de officielle Toplister som er offentligt tilgængelige for alle, samt i de tilknyttede opgørelser over brugertal uden profiler.

Hertil kommer en række muligheder for udvidelse af måling til apps og stream, yderligere adgang til data og andet, der tilbydes som tilkøbsmuligheder.

Alle priser eks. moms 

Basismåling
  1. Pris pr. sidevisning – Beregning af pris for deltagelse i basismålingen

 Teknikken i beregningen af pris er, at trafikken (volumen) er det styrende element. En udgivers andel af den samlede målte trafik overføres til en tilsvarende andel af betalingen. Til grund for beregninger bruges den samlede målte trafik i kvartalet før. Derved fremkommer en ”pris pr. sidevisning”. For nye udgivere bliver prisen beregnet ud fra den kendte data i perioden. Ingen udgiver kan betale mere end 320.230 kr. pr. år for basismålingen (2024 priser).

”Pris pr. sidevisning” i 2024 er 0,009, hvilket vil sige at en udgiver med i gennemsnit 1 mio. sidevisninger om ugen skal betale en grundpris på grundlag af trafik på kr. 12.000 pr. år.

Pris pr. sidevisninger reguleres kvartalsvis alt efter antal tilslutninger og den samlede trafikvolumen. Som tilsluttet udgiver accepterer man derfor et udsving pr. år i pris pr. sidevisning på ca. 25 %

 

  1. Minimumspriser og maksimumspriser for deltagelse i basismålingen

Andelen af målt trafik varierer meget fra site til site. Mindsteprisen er kr. 2.330,- pr. år pr. site.

Maksimumprisen i 2024 for basismålingen baseret på ”pris pr. sidevisning” er 320.230 kr. pr. udgiver pr. år. Som tilsluttet udgiver accepterer man, at maksimumprisen kan stige med 15 % som følge af faldende antal tilsluttede udgivere.

Der afviges fra maksimumprisen såfremt en udgiver udvider volumen ved at købe eksisterende udgivelser tilsluttet målingen. Disse betaler fortsat som selvstændige titler.

 

  1. Udgivertillæg

Alle tilsluttede udgivere betaler et grundgebyr til Danske Medier Research for at tilslutte sig målingen. Gebyret betales én gang årligt og udgør i 2024 kr. 8.005 pr. udgiver. (Særlige regler gælder for Broadcasterne eller udgivere, der har anden aftale med Danske Medier)

Medlemmer af Danske Medier betaler kr. 2.455 i Udgivertillæg.

  1. Titeltillæg

For hver tilmeldt titel til målingen betaler udgiveren et fast titeltillæg på 2.330 kr. Udgivere med færre end 250.000 ugentlige sidevisninger betaler ikke titeltillæg.

 

  1. Administrationsgebyr

Den samlede pris for basismålingen inklusiv tilkøb pålægges et administrationsgebyr på 8,5 %, der finansierer den løbende drift og udvikling af Dansk Online Index og faktureres kvartalsvis sammen med målingen.

 

Nye udgivere

Nye udgivere kan løbende tilmeldes målingen. Der opkræves forud Udgivertillæg (8.005 kr. i 2024, 2.455 kr. for medlemmer af Danske Medier), samt titeltillæg pr. udgivelse (2.330 kr. i 2024).

 

Nye udgivelser

Nye udgivelser kan løbende tilmeldes målingen. Der opkræves forud titeltillæg på kr. 8.005 i 2024, med en rabat på 5.550.

Nye udgivelser vil i tillæg hertil blive opkrævet et a conto beløb baseret på deres estimerede sidevisninger og derefter kunne blive efterreguleret baseret på faktiske sidevisninger.

Element

Pris

Pris pr. sidevisninger

kr. 0,009

Udgivertillæg (ikke medlemmer af DM)

kr. 8.005

Udgivertillæg medlemmer af DM (rabat 5.550)

kr. 2.330

Administrationsgebyr

8,5 %

Titeltillæg pr site

 kr. 2.330

Tilkøbsmoduler – kan tilkøbes separat

A. Brugerprofiler og dobbeltdækning

kan tilkøbes på to niveauer med forskellig adgang:

Begrænset – Adgang til Basismåling + Brugerprofiler – begrænset historik (92 dage)

Fuld – Adgang til Basismåling + brugerprofiler + Dobbeltdækning – fuld historik 

Adgangen leveres i GemiusWebAccess via e.gemius.com.

B. Apps

kan måles på lige fod med almindelige websites. Det vil sige at man ved at scripte apps kan få trafikmåling af sine apps i gemius Prism, og ikke mindst brugertal og profiler på apps og web+apps i officielle audience tal. Brugertal og brugerprofil bestemmes som for websites på baggrund af trafikmålingen og panelets sammensætning.

C. Non-public sites / fx sektioner

Regelsættet for Dansk Online Index skaber mulighed for at sektioner eller sites med særlige vilkår kan udelades af de officielle datasæt. Muligheden for dette er et tilkøb.

D. Streaming / Web TV

Tilsluttede udgivere (mediekunder) kan købe adgang til måling af stream indhold. Måling og rapportering af stream indhold sker i værktøjerne Prism og GemiusWebAccess via e.gemius.com. For både app- og stream-måling vil det ud over (dobbelt-) dækning og profil af brugen også inkludere nøgletal som er særligt relevante for denne type indhold og afvikling.

E. API:

Det er muligt at tilkøbe API adgang til trafik- og profil-data (modul A – Fuld) via API til Gemius Audience Web Access.

F. Gemius Prism Enterprise:

Det er muligt at tilkøbe udvidet version af Prism for detaljeret analyse af site-centric data, automatisk rapportering, og ad-hoc analyse på detaljeret niveau. Gemius Prism Enterprise er tilkøbsløsning direkte hos Gemius og kan købes med eller uden konsulentbistand.

 

Pris 2024. Priserne reguleres årligt.

 

Modul A – Adgang til brugerprofiler og dobbeltdækningsanalyse

 

Begrænset

Fuld

< 1 mio sidevisninger pr. uge

kr. 7.000

kr. 15.000

 + 1 mio sidevisninger pr. uge

kr. 15.000

kr. 31.000

 +5 mio sidevisninger pr. uge

kr. 29.000

kr. 46.000

 + 15 mio sidevisninger pr. uge

kr. 41.000

kr. 57.000

 

Modul B – Apps

 
   

Pris pr. App pr. år

kr. 6.000

 

Modul C – sektioner non-public

 
   

Pris pr. udgiver pr. år

kr. 18.000

 

Modul D – stream / Web-tv

 
   

Pris pr. udgiver pr. år

kr. 72.000

 

Modul E – API adgang til brugertal og profiler

   

Pris pr. tilsluttet udgiver pr. år

kr. 14.000

 

Modul G- Gemius Prism Enterprise
   
Pris pr. udgiver Aftales direkte med Gemius