Regelsæt

Regelsæt for Dansk Online Index i Danske Medier Research
Afsnit 1: Det overordnede regelsæt

1A. FORMÅL:

Formålet med Dansk Online Index i Danske Medier Research er:

1A.1. At illustrere omfanget og rækkevidden af Internettrafik til og på det danske marked og henvendt til et dansk publikum. Sprog og domænedefinitionen er ikke alene afgørende i den henseende. Formålet er ligeledes at sikre annoncører et overskueligt og retvisende grundlag for at vurdere brugen af Internettet i reklamesammenhæng i Danmark.

1A. 2. Formålet opfyldes ved at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over:

 • Internettrafik på udgivelsesniveau – kaldet Toplisten
 • Internettrafik på udgiverniveau – kaldet Udgiverlisten
 • Internettrafik i øvrige relevante kategoriseringer – på separate lister
 • Internettrafik på samlet niveau og fordelt på platformsniveau for relevante tekniske platforme

 

1A.3. Danske Medier Research kontraherer med en uvildig tredjepart, som gennemfører trafikmålinger i overensstemmelse med retningslinjerne i dette regelsæt.

 

Afsnit1B. DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER

1B.1. Ved udgivelse forstås sider, indhold og besøgstal, der entydigt kan henføres til samme Udgivelse, jf. “Regelsæt for Toplisten”.

1B.2. Ved udgiver forstås den for hvis regning mediet udgives.

1B.2.1. Ved udgiverniveau forstås at målinger af flere Udgivelsers trafik vises samlet for den enkelte udgiver, jf. “Regelsæt for Udgiverlisten”.

1B.3. Ved kategoriniveau på separate lister forstås Internettrafik på og blandt sammenlignelige dimensioner eller karakteristika på udgivelser / udgivere eller trafik som på anden måde kan supplere informationerne fra Toplisten og/eller Udgiverlisten.

1B.4 Ved samlet niveau forstås Internettrafik for udgivelser på tværs af de målte platforme renset for dobbeltdækning på brugerniveau mellem platformene.

1B.5. Ved platformsniveau forstås internettrafik for den enkelte udgivelse på den enkeltstående relevante platform.

 

Afsnit 1C. PUBLICERING AF TRAFIKTAL

1C.1. Udgivelser kan fritages for offentlig publicering, hvis mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

 1. a)     Sitet er ikke annoncebærende.
 2. b)     Der er tale om en webshop (herunder deal-tjenester) eller corporate sites.
 3. c)      Sitet har mindre end 1.000 brugere om måneden.

1C.2. Målingerne publiceres regelmæssigt og med faste intervaller, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt.

1C.3. Målingerne skal opgøres på platformsniveau og med samlet nettodækning

1C.4. Den primære publikation er en officiel “Topliste”.

1C.5. Ud over denne liste kan tallene publiceres i andre formater, herunder andre lister.

1C.5.1. De øvrige lister kan omfatte mere eller mindre trafik end den officielle Topliste. Det kan f.eks. være et andet antal virksomheder end de, der fremgår af Toplisten, en anden opgørelsesmetode, eller en anden opgørelsesperiode.

1C.6. Toplisten skal til enhver tid være gratis til gennemsyn og citat.

 

Afsnit 1D. UNDTAGELSER FRA PUBLICERING

1D.1. Medier, som ikke overholder de til enhver tid gældende regler for måling, kan udelukkes fra Toplisten og enhver anden publikation indtil deres praksis atter følger de gældende regler. Afgørelse i disse sager træffes af Metodeudvalget.

1D.1.1. Beslutning om midlertidig eller permanent udelukkelse fra målingerne kan i tilfælde af restancer, samt brud på vedtægter eller regler i Danske Medier eller Danske Medier Research tages af bestyrelsen i Danske Medier Research.

1D.2. Et medie kan til enhver tid lade en udgivelse udtræde af målingerne og hindre publikation af fremadrettede målinger, men mediet kan ikke kræve historiske tal slettet. Når en udgivelse udtræder af de offentlige målinger, kan den først genindtræde efter tre mellemliggende måneder med mindre der er tale om ejerskifte.

1D.3. Såfremt oplysninger ikke publiceres, noteres dette som “n/a”, og der tilknyttes en kort kommentar om årsagen.

1D.4. Ved ekstraordinære ændringer i den offentliggjorte måling for enkeltstående udgivelser tilknyttes en kort kommentar om årsagen.

 

Afsnit 1E. METODEUDVALGET

1E.1. Til løbende vurdering af nye målebehov og ændring af eksisterende praksis samt afgørelser om opfyldelse af regelsæt er der af Danske Medier Research nedsat et Metodeudvalg, som anbefaler de nødvendige ændringer og justeringer.

1E.1.1. Metodeudvalget bistår desuden kunderne med vurderinger af, hvorledes disse regler skal tolkes og praktiseres i konkrete tilfælde. Afgørelser af sager vil løbende blive meddelt fra Metodeudvalget.

1E.1.2. Metodeudvalgets afgørelser kan til enhver tid indbringes for Danske Medier Research’s bestyrelse.

1E.1.3. Metodeudvalgets nærmere kompetencer, sammensætning, arbejdsområder samt øvrige forhold, beskrives i et særligt kommissorium for udvalgets arbejde. Danske Medier Researchs bestyrelse drager omsorg for udfærdigelsen af et sådant kommissorium.

1E.2. Nødvendige ændringer til eksisterende regler og definitioner (eksempelvis nødvendiggjort af ny teknologi) behandles i Metodeudvalget.

1E.3. Under normale omstændigheder skal ændringer publiceres til alle Danske Medier Research’s kunder mindst 30 dage før en ændring kan anvendes. Beslutter Danske Medier Research undtagelser for denne regel, skal disse straks og uden unødig forsinkelse meddeles samtlige kunder.

1E.3.1. Ændringer og justeringer kan ikke implementeres uden Metodeudvalgets anbefaling og Danske Medier Researchs accept.

 

Afsnit 1F. REVISION, KONTROL OG KLAGEPROCEDURER

1F.1. Uoverensstemmelser og uklarheder kan indbringes for målende tredjepart, metodeudvalget og Danske Medier Researchs bestyrelse.

1F.2. Bestyrelsen for Danske Medier Research er til enhver tid afgørende instans i tilfælde af uoverensstemmelser og uklarheder.

1F.3. Målende tredjepart skal tilse overholdelsen af nærværende regelsæt.

 

* * * * * *

 

Afsnit 2: Regler for måling

2A. HVAD DER SKAL TÆLLES

2A.1. Samtlige nedenstående regler gælder for måling/tælling af sider og indhold, der vises i en browser, applikation eller App, og hvis formål er at optællingen kan indgå i de officielle offentliggjorte tal.

2A.2. Tælling kan kun omfatte html-sider, flash og java – altså sider, der bygger på internetteknologi, og som er embedded på en web-side beregnet til visning i en browser eller applikation. Begrænsninger: Filer som Word, Excel, PDF med flere, kan ikke tælles.

2A.3. Tælling på Toplisten kan alene omfatte alment tilgængelige online sider, der er lovligt oprettede.

2A.4. Sider, der alene er tilgængelige via ID og Password-adgang kan medtælles under forudsætning af at de pågældende sider er offentligt tilgængelige, og uanset om tilgangen er gratis eller koster noget.

2A.5. Sider, der ikke er alment og offentligt tilgængelige, eksempelvis Intranetsider kan ikke medtælles.

2A.6. For at en side kan medtælles kræves det, at brugeren selv aktivt har foretaget en handling (f.eks. “klikket på et link”) for at gøre siden tilgængelig.

2A.7. Én talt sidevisning tilskrives kun én udgivelse én gang i den primære Topliste.

2A.8. Apps forstået som applikationer der er beregnet til fremvisning på mobile enheder kan indgå i App-listen samt i ”Brugere” Total, for den enkelte udgivelse.

2A.8.1. Native apps, Web-Apps, Wrapped Browser Apps. Hvor sidevisninger foregår som browsing på udgivelsens html, Flash, Java baserede indhold, jf. 2A.2., kan disse inkluderes i udgivelsens målte sidevisninger på Toplisten.

2A.8.2 Brugertal for en given App må indgå i udgivelsens ”Brugere” Total på Toplisten, såfremt tagging og metode tilser at der ikke sker dobbelttælling mellem App brug og mobilbrug af udgivelsen.

 

 

Afsnit 2B. HVORDAN DER SKAL TÆLLES

2B.1. Der må kun være én tællende tællekode pr. sidevisning.

2B.1.1. Tællekoden skal placeres nederst i kildekoden på de sider, der skal måles.

2B.2. Rekrutteringen af panelister til det til målingen hørende softwarepanel kan foretages ved at præsentere udvalgte brugere for en webbaseret invitationsformular. Invitationsformularen lanceres under brugerens besøg på en i målingen deltagende udgivelse.

2B.2.1. Lanceringen af invitationsformularer styres af den målende tredjepart, og kan automatisk fremkomme på alle sider, der deltager i målingen.

2B.2.1.2. En udgivelse kan dog, for et antal sider, der tilsammen står for 10 procent eller mindre af udgivelsens samlede antal sidevisninger, eller i særlige tilfælde efter tilladelse fra Danske Medier Researchs bestyrelse, implementere en særlig tællekode, der bevirker at der ikke vil kunne fremkomme invitationsformularer på de pågældende sider.

 

Afsnit 2C. SPECIALTILFÆLDE

2C.1. Som hovedregel kan en side kun medtælles, såfremt en brugerinitieret sidevisning medfører en opdatering af mindst 40% af det samlede skærmbillede, hvor udgangspunktet for en vurdering er en skærmflade på 1024 x 768 pixel.

2C.1.1. På udgivelser, der anvender frames, skal den tællende tag placeres på indholdssiden, altså ikke på menuer, top-frames, skjulte frames eller andet.

2C.2. Sider, der automatisk opdaterer sig selv med såkaldte metaopdateringstags, kan kun medtælles én gang.

2C.3. Sider med automatisk videresendelse må ikke tagges. Hvis brugeren har foretaget en aktiv handling for at komme til videresendelsessiden, kan man placere en tællekode på den sidste side, som brugeren lander på – ikke på de sider, brugeren automatisk springer over.

2C.4. Et pop-up-vindue må kun tagges, hvis brugeren selv åbner dette vindue, dvs. har foretaget en aktiv handling (f.eks. “klikket på et link”) på udgivelsen for at åbne dette.

2C.5. Sider, der adskiller sig noget fra “almindelige” html-sider, som f.eks. forskellige applikationer, spil, chat og streaming, skal tagges i henhold til særlige regler.

2C.6. Præsentation af indhold i Apps beregnet til fremvisning på mobile enheder, f.eks. Native Apps, Web-Apps, wrapped browser apps, skal tagges i henhold til særlige regler.

2C.6.1. Definitioner:

Applikationer: Defineres som en samling funktioner, der udføres inden for en “almindelig” side i samme browser-vindue, f.eks. java-applets.

Spil: I princippet en applikation, men i en gruppe for sig selv, fordi målingen af denne type adskiller sig væsentligt fra applikationer generelt.

Chat: Som spil, uanset om den er java- eller webbaseret.

Streaming: Defineres som lyd, billede, lyd og billede eller en strøm af informationer, som opdateres automatisk, som f.eks. en nyhedsmodtager eller nyhedsovervåger.

2C.6.2. Applikation: Ved applikationer gælder, at en sidevisning kun må måles én gang når de startes samt for hver gang væsentlige dele af indholdet udskiftes. Endvidere gælder, at aktive brugerhandlinger, som eksekveringer af delfunktioner/sub-rutiner i samme applikationsvindue ikke må resultere i ny tælling.

2C.6.3. Webmail-applikation: Kan måles med almindelige tællekoder og skal indgå i det samlede tal.

2C.6.4. Elektroniske breve, der modtages og læses i ikke web-genererede mailprogrammer, må ikke indgå i tællingen.

2C.6.5. Spil: På spil må man måle en sidevisning ved start af et nyt spil, dog ikke hvis der er sket en autostart. Omstart af et spil skal være et resultat af en aktiv brugerhandling for at få en ny sidevisning. Hvis brugeren skifter til et nyt “niveau” er dette ikke en ny sidevisning.

2C.6.6. Chat: De sider, der må tagges, er “startsider” Det vil sige sider, som strækker sig frem til det det punkt, hvor brugeren kommer ind i et rum, samt de sider, der kommer frem, i og med der foretages et aktivt rumskifte. Når brugeren aktivt bevæger sig fra et rum til et andet, regnes det altså som en ny sidevisning.

2C.6.7. Streaming: Skal tagges efter chat-reglerne, det vil sige, at en ny sidevisning kun må måles, hvis brugeren foretager et aktivt valg/ en aktiv handling for at skifte kanal eller klip.

2C.6.8. Native apps, Web-Apps, Wrapped Browser Apps. Hvor sidevisninger foregår som browsing på udgivelsens html, Flash, Java baserede indhold, jf. 2A.2., kan disse inkluderes i udgivelsens målte sidevisninger på Toplisten.

2C.6.8.1. Tagging af Apps beregnet til fremvisning på mobile enheder skal være implementeret så der ikke kan ske dobbelttælling mellem udgivelsens trafik og brugere mellem App og øvrige indholdspræsentation på mobile enheder.

 

* * * * * *

 

Afsnit 3: Regelsæt for lister

3A. GENERELLE REGLER FOR LISTER

3A.1. Målingerne skal til enhver tid være retvisende, aktuelle og tredjepartsvaliderede.

3A.2. For hver liste gælder det, at den offentliggjorte trafik skal opgøres på et sammenligneligt grundlag inden for hver liste, men ikke nødvendigvis mellem flere lister.

3A.2.1. Alle lister opgøres på baggrund af den del af populationen af danske internetbrugere, der er over målingens minimumsalder, som fastsat af metodeudvalget.

3A.3. Det skal til enhver tid være dokumenteret, hvorledes indholdet af samtlige lister er tilvejebragt og opgjort.

3A.3.1. Dokumentationen sker ved dette regelsæt.

3A.3.1.1. Dermed skal hver enkelt liste dels overholde de overordnede regler men også de regler der angives for hver enkelt liste.

3A.3.1.2. Såfremt en liste er underlagt undtagelser fra de overordnede regler skal dette angives i den enkelte listes specifikke regelsæt.

3A.3.2. I regelsættet for hver enkelt liste skal følgende punkter være angivet:

 • Listens formål og navn
 • Definition og afgrænsning af listens indhold
 • Undtagelser fra generelle regler
 • Publicering (Udgivelsesform og -frekvens)

3A.4. Dokumentationen jf. 10.4 skal være på dansk og alment offentlig tilgængelig.

3A.4.1. Denne dokumentation skal senest 4 uger efter offentliggørelse på dansk oversættes og offentliggøres på engelsk.

 

* * * * * *

 

Afsnit 4: Regelsæt for Toplisten

4A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

4A.1. Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over Internettrafik på Udgivelsesniveau.

4A.1.2 Listens navn er: Toplisten

 

Afsnit 4B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

4B.1. Toplisten omfatter alene Danske Medier Researchs kunder.

4B.2. Ved udgivelsesniveau forstås sider, indhold og besøgstal, der entydigt kan henføres til samme Udgivelse.

Definition af Look-and-feel:

4B.3. En afgørelse af, hos hvilken Medieudgivelse en side kan medtælles foretages på basis af, på hvilken Medieudgivelse brugeren opfatter, at vedkommende befinder sig. Det skal således være synligt og tydeligt, at brugeren befinder sig på en side hos én bestemt Udgivelse, før den pågældende side kan medtælles hos den pågældende Udgivelse.

4B.4. Sidevisningerne skal af brugeren opleves som har de samme afsender, jvf. punkt 2.3. Som grundlæggende vejledning skal følgende regler være opfyldt:

4B.4.1. Brugerens overordnede opfattelse af design, fremtræden og særlig identitet skal være af en sådan karakter, at brugeren umiddelbart forbinder den med en bestemt udgivelse.

4B.4.2. Såfremt udgiver af siden primært visualiseres via et gennemgående logo, skal dette være på min. 70X30 pixels, og dette logo skal være placeret i “folden” (“above the fold” – synligt på en 1024×768 pixel skærm).

4B.4.3. Der skal være en fritstående navigationsmulighed til medieudgivelsens forside på samtlige sidevisninger.

4B.5. Opgørelsen af ”Brugere” total for den enkelte udgivelse kan indeholde brugertal for Apps, såfremt 2C.6.8 og 2C.6.8.1 er overholdt.

 

4C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

4C.1 Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser, der fremgår af nedenstående:

4C.2. En virksomhed skal have minimum 50% ejerskab af en udgivelse for at kunne medtælle den som sin egen på Toplisten, og Udgiverlisten.

4C.3 Såfremt en indholdsleverandør er leverandør til en anden Medieudgiver, bestemmer parterne selv, hos hvem siten skal tælles med, idet en udgivelse kun kan tælles med én gang hos én af parterne på Toplisten.

4C.4. Såfremt to virksomheder hver ejer 50% af en udgivelse, kan trafikken kun tilfalde den ene part fuldstændigt. Det er ikke muligt at dele trafik.

 

4D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4D.1. Der publiceres som minimum tal for “Brugere”, Total og opdelt på relevante platforme

4D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form og offentliggøres regelmæssigt.

4D.2.1. Dette sker bl.a. på Danske Medier Researchs hjemmeside. Her findes oplysninger om den aktuelle periode, samt et arkiv over tidligere perioders målinger.

4D.2.2. Toplisten kan offentliggøres i øvrige medier, samt citeres med kildeangivelse og efter gældende regler for citation.

 

* * * * * *

 

Afsnit 5: Regelsæt for måling og publicering af sektioner

5A. FORMÅL

5A.1. Formålet er at give mulighed for at offentliggøre mere detaljerede tal for udgivelser end Toplisten tillader, altså at offentliggøre tal for under-sektioner af Topliste-udgivelse(r).

 

5B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF INDHOLD

5B.1 Trafik skal indgå i udgivelsens tal på Toplisten.

5B.2 Tal kan ikke tage udgangspunkt i flere forskellige udgivelser på Toplisten.

5B.3 Tal skal være udtryk for en logisk opdeling, der kan genfindes på udgivelsen, og det skal så vidt muligt fremgå af titlen, hvad der indgår i tallet.

5B.4. Der stilles ikke krav om, at en udgiver skal vise tal for samtlige delområder af en udgivelse. Udgiveren kan altså godt vælge kun at offentliggøre udvalgte sektioner.

 

5C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

5C.1 Ingen.

 

5D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

5D.1. Der publiceres tal for “Brugere” Total og for relevante platforme

5D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

5D.3 Målingerne offentliggøres regelmæssigt.

* * * * * *

 

Afsnit 6: Regelsæt for Udgiverlisten

6A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

6A.1. Formålet med Udgiverlisten er at illustrere omfanget og rækkevidden af den Internettrafik til og på det danske marked og henvendt til et dansk publikum, som én udgiver ejer eller kontrollerer.

6A.2. Listens navn er: Udgiverlisten

 

6B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

6B.1. Ved Udgiver forstås den for hvis regning mediet udgives.

6B.2 På Udgiverlisten aggregeres trafik for en udgivers samlede antal udgivelser, inklusive de af udgivers udgivelser, der ikke optræder selvstændigt på Toplisten.

6B.3. Såfremt antallet af Brugere på en udgivelse udgør mere end 10% af det samlede tal for én udgiver på Udgiverlisten (der renses ikke for dobbeltdækning*) skal tal for denne udgivelse offentliggøres på Toplisten, ellers kan den ikke medtælles i Udgiverlistens totaltal.

*) Redaktionel note: Bemærk: Selve Udgiverlisten er renset for dobbeltdækning. Det er kun i forhold til beregningen af, om hvorvidt en enkelt publikation udgør 10% af en udgivers besøgende, at der ikke tages højde for dobbeltdækning.

 

 

6C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

6C.1. Ingen

 

6D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

6D.1. Der publiceres tal for “Brugere”, Total og for relevante platforme”.

6D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

6D.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt.

 

* * * * * *

AFSNIT 7: Regelsæt for App-listen

7A.LISTENS FORMÅL OG NAVN

7A.1. Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over brugen af mobil-applikationer (Apps).

7A.2. Listens navn er: App-listen

 

7B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

7B.1. App-listen kan alene omfatte Danske Medier Research’ kunder.

7B.2. Apps forstås som applikationer, der er beregnet til fremvisning på mobile enheder.

7B.3. En app-udgivelse er en enkeltstående udgivelse, som dette begreb er defineret i “Regelsæt for Toplisten”.

7B.4. Ved udgivelsesniveau forstås brug, der entydigt kan henføres til samme udgivelse.

 

 

7C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

 7C.1. Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling bortset fra de undtagelser der fremgår af nedenstående:

7C.2.. Listen er ikke begrænset til måling/tælling af sider, der vises i traditionelle web-browsere.

7C.3. Listen er ikke begrænset til måling af html-sider, flash og java, men bygger også på måling af indhold, der teknologisk er beregnet på mobile enheder.

 

7D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

7D.1. Der offentliggøres tal for ”Brugere”. Danske Medier Research kan vælge at medtage andre relevante måleenheder.

7D.2. Målingerne offentliggøres i elektronisk form.

7D.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt.

 

* * * * * *

 

Afsnit 8: Regelsæt for Tekniske Markedsdata

8A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

8A.1. Formålet med listen er at offentliggøre tekniske markedsdata af almen interesse, opgjort på tværs af alle udgivere og udgivelser

8A.2. Listens navn er: Tekniklisten

 

8B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

8B.1. Listen indeholder aggregerede tal, opgjort på tværs af samtlige udgivelser og for samtlige internet-brugere på det danske marked (”Universet”).

8B.2. Listen indeholder som minimum tal for fordeling af:

 • Browserversioner
 • Operativsystemer
 • Skærmopløsninger

8B.3. Listen kan suppleres med andre tal af generel interesse og teknisk karakter.

 

8C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

8C.1. Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser der fremgår af nedenstående:

8C.1.1. Listen indeholder tal for hele internetpopulationen uanset geografisk tilhørsforhold og alder

 

8D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

8D.1. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

8D.2. Målingerne offentliggøres regelmæssigt

 

* * * * * *

 

Afsnit 9: Regelsæt for Markedsdataværktøjet

9A. FORMÅL OG NAVN

9A.1. Formålet er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning af udgivelser via målinger af internettrafik og brugerprofiler på udgivelsesniveau.

9A.2. Værktøjets navn er:  Instar

 

9B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF VÆRKTØJET

9B.1. Definition og afgrænsning af målinger af internettrafik på udgivelsesniveau for Markedsdataværktøjet følger Regelsæt for Toplisten.

9B.1.1.  Markedsdataværktøjet kan i tillæg til oplysninger om hele topliste-udgivelser, indeholde supplerende oplysninger om dele af topliste-udgivelser. Markedsdataværktøjet følger her Regelsæt for måling og publicering af sektioner.

9B.2. Ved brugerprofiler forstås oplysninger om internetbrugeres socio demografiske karakteristika.

9B.2.1. En given analyse kan kun offentliggøres, med tydelig angivelse af om resultater bygger på aflæst panel eller er estimater. Hvis en analyse bygger på estimat, markeres dette tydeligt i Markedsdataværktøjet.

 

9C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

9C.1. Ingen.

 

9D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

9D.1. Der offentliggøres tal for Total og relevante platforme for; “Brugere”, “Antal Besøg”, “Sidevisninger”, ”Forbrugt tid”, ”Dækning”, ”Dobbeltdækning”, ”Nettodækning” og ”Affinitet”. Danske Medier Research kan i samarbejde med målende tredjepart vælge at medtage andre relevante tal.

9D.2. Målingerne publiceres dagligt på hverdage, i elektronisk form.

 

* * * * * *

 

Afsnit 10: Regelsæt for kategorilister

10A. FORMÅL

10A.1. Formålet med kategorilister er at give mulighed for sammenligninger af indhold på kategoriniveau, på et andet detaljeringsniveau end Toplisten tillader, og et andet aggregeret niveau end Udgiverlisten tillader.

 

10B. DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER

10B.1. Speciallister er underlagt afsnit 2 ”Regler for måling” og afsnit 3 ”Regelsæt for lister”.

10B.2. Såfremt en kategoriliste er underlagt undtagelser fra de overordnede regler skal dette angives i den enkelte speciallistes specifikke regelsæt.

10B.3. Kategoriserede lister skal kunne etableres som aggregater eller del-aggregater af målt indhold som specificeret i afsnit 4 ”regelsæt for toplisten” og afsnit 5 ”regelsæt for måling og publicering af sektioner”.

 

10C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

10C.1. Undtagelser fra generelle regler skal fremgå af den enkelte kategorilistes specifikke regelsæt.

10D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

10D.1. Der offentliggøres som minimum tal for ”Brugere” ”Besøg” og ”Sidevisninger”

10D2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

10D.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt.

 

* * * * * *

 

Afsnit 11: Regelsæt for Joblisten

11A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

11A.1 Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over Internettrafik på Job/CV-udgivelsesniveau.

11A.2 Listens navn er: Joblisten

 

11B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

11B.1 Joblisten er en liste over trafiktal for sammenlignelige udgivelser på området: job og kandidatformidlings-tjenester (Job og CV’er) på Internettet.

11B.2 En Job/CV-udgivelse er enten en enkeltstående udgivelse, som dette begreb er defineret i “Regelsæt for Toplisten” eller en afgrænset del af en sådan udgivelse. Job/CV-udgivelsen behøver ikke at være en enkeltstående udgivelse i sig selv.

11B.2.1 En Job/CV-udgivelse skal have Job/CV-området som primært fokus.

11B.2.2 En Job/CV-udgivelse må godt omfatte Job/CV-relateret indhold som f.eks. kurser, karriererådgivning, etc.

11B.3. For at en udgivelse skal kunne tælle som en Job/CV-udgivelse skal følgende krav være opfyldt:

11B.3.1 På udgivelsens forside skal der være mulighed for at søge efter eller oprette jobannoncer og/eller CV’er.

11B.3.2. Det skal være muligt – inden for samme udgivelse – både at foretage Job/CV søgning og se resultatet af denne.

 

11C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

11C.1 Ingen.
11D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

11D.1. Der offentliggøres tal for “Brugere”, ” Besøg” og “Sidevisninger”.

11D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

11D.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt

 

* * * * * *

 

Afsnit 12: Regelsæt for Job-netværkslisten

12A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

12A.1. Formålet med listen er at udbydere af jobannoncering og jobsøgning, hvor indholdet distribueres over flere sites end deres eget, på Job/CV-databaseniveau kan dokumentere deres samlede udbredelse på et sammenligneligt grundlag over for personer, der måtte overveje at udbyde deres vare gennem den pågældende leverandør.

12A.2. Listens navn er: Job-netværkslisten

 

12B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

12B.1. Job/CV-netværkslisten er en liste over trafiktal for sammenlignelige udbydere af Job/CV-databaser til kandidatformidling på internet.

12B.1.2 Disse udbydere kaldes: Job/CV-Netværksudgivere.

12B.2. Det er en forudsætning for at trafik kan medtælles hos en Netværksudgiver, at Netværksudgiveren ejer og/eller har kontrol over den bagvedliggende database og har entydig mulighed for at oprette, slette og redigere i indholdet.

12B.2.1. Disse fælles databaser kaldes: Job/CV-netværk eller netværk.

12B.2.2. Kun én virksomhed kan stå som Netværksudgiver for et givet netværk.

12B.3. Såfremt antallet af brugere på en udgivelse udgør mere end 10% for én udgiver på Job-netværkslisten, skal tal for denne udgivelse offentliggøres på Joblisten. I modsat fald kan antallet ikke medtælles i Job-netværkslistens totaltal.

12B.3.1. Udgivelsers indhold (de enkelte job og CV’er) er tilgængelige ved en normal søgning i netværksudgiverens database.

12B.3.2. Udgivelsen er åben for almen indtastning af job eller CV’er og således ikke afgrænset til f.eks. én enkelt virksomhed eller koncern. Det offentlige betragtes som flere ‘virksomheder’, hvorved en udgivelse, der alene er åben for job hos det offentlige, kan tælles med, såfremt udgivelsen omfatter flere offentlige institutioner eller virksomheder.

 

12C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

12C.1. Samtællingen af trafik under en Job/CV-Netværksudgiver er ikke underlagt reglerne for Look & Feel.
12D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

12D.1. Der offentliggøres som minimum tal for “Brugere”., ” Besøg” og “Sidevisninger”.

12D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

12D.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

 

* * * * * *

 

Afsnit 13: Regelsæt for Markedspladslisten

Klik her for uddybende Vejledning og eksempler til Markedspladslisten

13A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

13A.1. Formålet med listen er at udbydere af indhold relateret til markedspladser og directories, hvor indholdet distribueres over flere sites end deres eget, kan dokumentere deres samlede udbredelse på et sammenligneligt grundlag over for personer, der måtte overveje at udbyde deres vare gennem den pågældende leverandør.

13A.2. Listens navn er: Markedspladslisten

 

13B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

13B.1. Markedspladslisten omfatter kun sider hos Danske Medier Research kunders publikationer, der i forvejen måles af Danske Medier Research.

13B.2 Ved samarbejde om levering af kommercielt indhold kaldes ejeren (udgiveren) af sitet herefter ”vært”, og leverandøren af indholdet kaldes herefter ”leverandør”.

13B.3. En sidevisning kan medtælles på markedspladslisten under leverandørens navn sammen med leverandørens øvrige kommercielle trafik på eget og øvrige værtssites, såfremt både værten og leverandøren har afgivet en erklæring herom til Danske Medier Research, og alle øvrige regler er overholdt. Begge parter kan uafhængigt af hinanden og til enhver tid opsige aftalen fremadrettet. Erklæring og opsigelse sker ved skriftlig (herunder mail) opsigelse sendt til Danske Medier Research, der i begge tilfælde sender bekræftelse herom til begge parter.

13B.4. Leverandøren skal levere det primære indhold på siden, for at sidevisningen kan tælles med under leverandørens trafik. Ved det primære indhold defineres det indhold, som brugere med rette måtte forvente at finde ved at klikke sig ind på siden.

13B.5. Indhold vil typisk være af typen, som brugere eller annoncører har betalt for at bliver optaget i produkt- og virksomhedsdatabaser. Det vil f.eks. sige job-, bil-, bolig- og datingsites, men også directories (telefonbøger), auktionssites og prissammenligningstjenester. Der er tale om den samme type trafik, der rent omsætningsmæssigt skal indberettes som ”Markedspladser” eller ” Virksomhedsdirecories” i Danske Medier Research’s Markedsstatistik. Redaktionelt indhold kan tælles med, såfremt det er i direkte relation til det betalte indhold, f.eks. redaktionelle artikler om biler på et bilsite, jobtips på et jobsite, boligartikler på et boligsite o. lign.

13B.6. Samarbejdet mellem vært og leverandør skal have karakter af, at leverandør leverer eller migrerer indholdet på en samlet sektion eller site hos værten. Eksempelvis en Bilsektion, Jobsektion, Boligsektion eller lignende.

13B.7. Der forudsættes ikke, at man har et samarbejde med en anden vært om levering af indhold for at kunne optages på Markedspladslisten. Udbyder en udgiver kommercielt indhold på sit eget site, kan denne trafik optages på Markedspladslisten under udgiverens eget navn.

 

13C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

13C.1. Ingen
13D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

13D.1. Der publiceres som minimum tal for “Brugere”, ”Besøg” og ”sidevisninger”.

13D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form og offentliggøres regelmæssigt.

13D.2.1. Dette sker bl.a. på Danske Medier Researchs hjemmeside. Her findes oplysninger om den aktuelle periode, samt et arkiv over tidligere perioders målinger.

13D.2.2. Markedspladslisten kan offentliggøres i øvrige medier, samt citeres med kildeangivelse og efter gældende regler for citation.

 

* * * * * *

 

Afsnit 14: Regelsæt for Annoncepartnerskabslisten

14A. LISTENS FORMÅL OG NAVN

14A.1. Formålet med listen er at udbydere af annonceplads, hvor annoncer distribueres over flere sites end deres eget, kan dokumentere deres samlede udbredelse på et sammenligneligt grundlag over for annoncører m.v.

14A.2. Listens navn er: Annoncepartnerskabslisten

 

14B. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

14B.1. Annoncepartnerskabslisten omfatter kun sider hos Danske Medier Research kunders publikationer, der tælles med på Toplisten.

14B.2. Ved partnerskabsniveau forstås sider, der entydigt kan henføres til samme partnerskab.

14B.3. En side kan medtælles i et partnerskab såfremt partnerne er enige om, at siden er omfattet af partnerskabet, uanset om de enkelte sider under et partnerskab af brugerne opfattes som en eller flere udgivelser.

14B.4. Udgiveren af det site, som er ”vært” for partnerskabet skal give tilladelse til at partnerskabet tælles med på listen under den virksomhed som partnerskabet er indgået med. Dokumentation pålægger leverandør, som skal fremsende standarderklæring inkl. beskrivelse af hvad ”vært” accepterer, der er godkendt af ”værten”.

14B.5. For at kunne medvirke på Annoncepartnerskabslisten skal det site, der har indgået partnerskaber om kommercielt indhold dokumentere at sitet reelt disponerer over alle display annoncer på siden eller sektionen. Det er dog tilladt, at der kan kombineres med f.eks. implementering af andre typer annoncering som f.eks. Google Adwords ellers pris/produktsøgefunktioner til andre sites.

14B.6. De enkelte sites og sektioner, der måles som en del af et partnerskab skal offentliggøres under det site, der disponerer over annoncerne.

14B.7. Partnerskaber forudsætter at hele sitet eller en klart afgrænset sektion indgår i samarbejdet. Hvis der er tale om en sektion, skal denne sektion være logisk afgrænset ud fra indhold. F.eks. hele sportssektionen eller hele erhvervssektionen etc. på et site. Sektionen skal desuden være tagget selvstændigt op.

 

14C. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

14C.1. Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser, der fremgår af nedenstående:

14C.2. En sidevisning må tælles i alle de partnerskaber, som siden indgår i, og en sidevisning kan således tælle mere end en gang.
14D. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

14D.1. Der opgøres som minimum tal for “Brugere”, ”Besøg” og ”Sidevisninger”

14D.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form og offentliggøres regelmæssigt.

14D.2.1. Dette sker bl.a. på Danske Medier Researchs hjemmeside. Her findes oplysninger om den aktuelle periode, samt et arkiv over tidligere perioders målinger.

14D.2.2. Annoncepartnerskabslisten kan offentliggøres i øvrige medier, samt citeres med kildeangivelse og efter gældende regler for citation.

 

Slut på regelsæt